GLOW Worship Touch!(現已接受報名)

同心圓敬拜福音平台GLOW敬拜青年

Worship Touch 青年敬拜加力會
季度敬拜聚會,以熱切敬拜、禱告守望及見證分享,讓青年人彼此擁抱生命,更深經歷神!

誠邀你來認識我們,一起敬拜,在神裡擁抱最真實的生命!

「山上山下Live音樂會」現場直播

同心圓敬拜福音平台活動, 活動回顧

「山上山下CHOSEN Live音樂會」高清1080 版現於YouTube上架,弟兄姊妹可於YouTube重溫,一同敬拜我們的天父。

「山上山下」Live 音樂分享會將於2021不定期舉辦,每次藉著熱切敬拜、不同的嘉賓信仰分享,幫助我們更深經歷神,與神建立更親密的關係。盼望在今年8月7-8日Star Hall聚會之前,能夠在下次的「山上山下」再次見到大家!

Stay Alive 聯合大學開學奮興營 2021

glow glowGLOW敬拜青年

今年暑假GLOW Uni 嘅 「Stay Alive 聯合大學開學奮興營2021」希望Freshmen同Current都可以一齊參加!
讓基督徒係時候凝聚、更新、奮興!一齊改變校園文化!
亦都俾一班 freshmen 以一個有使命的營會Kick Off佢嘅大學校園生活!

Seek Ye First 2021 暑期全職事奉體驗計劃

glow glowGLOW敬拜青年

GLOW敬拜青年積極招聚有意全職事奉或委身事奉的青年人,
以五星期全面、真實地經驗在新時代下的全職事奉!
按負擔及恩賜體驗專職實習崗位,透過前線服侍再思並實踐時代召命,在同行中彼此承托尋找召命,起來火熱事奉神!